Salles - B2 pièce 217 (Bat. B, Etage 2 (15 max.))
Semaine : lundi 05 juin - dimanche 11 juin

Heure lundi 05 juin mardi 06 juin mercredi 07 juin jeudi 08 juin vendredi 09 juin samedi 10 juin dimanche 11 juin
08:00 - 08:30
08:30 - 09:00
09:00 - 09:30
09:30 - 10:00 lab meeting Huynh
09:30 à 11:30
HUYNH

Turlier group meeting
09:30 à 12:30
Turlier

Weekly team meeting
10:00 - 10:30
10:30 - 11:00 Zoom meeting
10:30 à 12:30
Alizon

Zoom meeting
11:00 - 11:30
11:30 - 12:00
12:00 - 12:30
12:30 - 13:00
13:00 - 13:30 Raphaël Voituriez
13:00 à 16:00
Verlhac

13:30 - 14:00
14:00 - 14:30 Labmeeting Espeli
14:00 à 16:00
Espeli

Labmeeting Manceau
14:00 à 17:00
Manceau

14:30 - 15:00 Rouach
14:30 à 16:30
Rouach

15:00 - 15:30 Zoom meeting
15:00 à 17:00
Alizon

Zoom meeting
15:30 - 16:00
16:00 - 16:30
16:30 - 17:00
17:00 - 17:30
17:30 - 18:00
18:00 - 18:30
18:30 - 19:00
^ Haut de la page